مسابقه دو استقامت بین مطب پزشکان جهت تعویض گواهینامه

به لطف بی توجهی و ناهماهنگی مسوولین محترم نیروی انتظامی وعلوم پزشکی شهر،متقاضیان دریافت و تعویض گواهینامه که برای انجام معاینات پزشکی به پزشکان معرفی شده مربوط،مراجعه مینمایند درمطب پزشک باجمله ای باعنوان "  قبض معاینه نداریم " مواجه میشوند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز