خواهشا این بیمارستان 22 بهمن را تعطیل کنید یا اساسی از نو بسازید

خواهشا این بیمارستان 22 بهمن را یا خراب کنید  و از هستی ساقط نمایید.یا اساسی از نو بسازید  و کادر و پرسنل جدید در آن مستقر کنید!

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز