هدف غایی شوق انگیزکردن کلاس های چند پایه است

استفاده از روش های متفاوت هدف غایی شوق انگیزکردن کلاس های چند پایه است و این مستلزم شادی و شیرینی معلم است.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز