ضرورت کنترل و مدیریت منابع آب به صورت همزمان در تمامی بخش ها

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت : اقدامات کنترلی و مدیریت مصرف آب در همه بخش ها اعم از شرب و کشاورزی و صنعت و معدن و خدمات باید همزمان پیگیری و دنبال شود.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز