اهدای عضو در مشهد به ۴ بیمار زندگی دوباره بخشید

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی ۴ بیمار نیازمند به عضو شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز