برگزاری مراسم اعطای نخستین دوره جایزه ادبی قهرمان در مشهد

مراسم اعطای اولین دوره جایزه ادبی استاد محمد قهرمان ، شاعر و مصحح متون سبک هندی ، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسي مشهد برگزار می شود .

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز