در موضوع برجام، هیچ مذاکره جدیدی را نمی پذیریم

امام جمعه قوچان گفت: ما در مسائل برجام، هیچ برجام و هیچ مذاکره دیگری را نمی پذیریم زیرا دیگر مذاکره عزت مندانه معنایی نداشته و عزت ما در گرو مقاومت عزت مندانه است.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز