خوشبختی بدون توجه به دیگران سرابی بیش نیست!

راه دشوار خوشبختی وقتی جامعه با قرائت افراد و اقلیت های معدودی از جهان اداره شود، خوشبختی و سعادت اکثریت به حاشیه رفته و مردم به اجبار هزینه ی خوشبختی کوتاه مدت عده ای محدود را به قیمت از بین رفتن تمام منابع مادی و معنوی جامعه می پردازند سعادت و خوشبختی غایت زندگی و...

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز