شهردار مشهد در راه بهشت/رفتن خامسی به تهران جدی شد

مشهد- شهردار مشهد به عنوان یکی از گزینه های جدی برای تصدی پست شهرداری تهران در لیست انتخاب اعضای شورای شهر تهران قرار گرفته است.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز