دومین رتبه ابتلا در ایران: بیماری های روانی بعد از نارسایی قلبی

عصمت تقی آبادی پزشک و معاون بهداشت علوم پزشکی نیشابور بیماریهای غیر واگیر سالانه سبب مرگ و میر حــدود ۳۸ میلیون نفر در جهان می شوند. چیزی در حدود سه چهارم مرگ های مرتبط بــا بیماریهای غیرواگیر در جهان (۲۸ میلیون) در کشورهای درحال توسعه اتفاق میافتد. فقر با بیماریهای غیرواگیر ارتباط نزدیکی دارد. پیش...
نوشته دومین رتبه ابتلا در ایران: بیماری های روانی بعد از نارسایی قلبی اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز