ببخش؛ اما فراموش مکن ! چرا از احمدی نژاد نمی توان گذشت؟

جملۀ معروفی از ماندلّا نقل است که «ببخش؛ اما فراموش مکن» اما وقتی مورد ظلم قرار گرفته ای، چرا بخشش؟ زیرا انتقام، ممکن است موجب تسلّای مظلوم گردد، اما به نفسِ ظلم و استمرارِ آن نمی پردازد. انتقام،  با ظالم سر و کار دارد؛ اما بخشش با ظلم؛  یعنی، می توان با بخشش، بنیاد ظلم...
نوشته ببخش؛ اما فراموش مکن ! چرا از احمدی نژاد نمی توان گذشت؟ اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز