آغازطرح روبان قرمز (آموزش پیشگیری ازHIV/AIDS) درمدارس متوسطه

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور از آغاز طرح روبان قرمز ( آموزش پیشگیری از HIV/AIDS) درمدارس متوسطه شهرستان های نیشابور و فیروزه خبر داد .

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز