دمی بهتر از این نتوان یافت پ( همدمی با خیام )

مهتاب به نور دامن شب بشکافت .             می نوش . دمی بهتر از این نتوان یافت . خوش باش ومیاندیش که مهتاب بسی ،         اندر سر خاک یک به یک خواهد تافت . برف باریده بود ومثل این بود  که  زمین خودش را در حریر سفید پیچیده باشد ، شهر ساکت تر از هرروز و...
نوشته دمی بهتر از این نتوان یافت پ( همدمی با خیام ) اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز