چالش کف اتوبوس خط ۲

فروغ خراشادی/ اتوبوس روی برف و یخ سر می خورد و جلو می رود؛ برای همین کمی جلوتر از ایستگاه، بعد از یکی دو بار چپ و راست شدن، متوقف می شود. دو خانم چادری، با چادرهای گره شده دور کمر، تا به ماشین برسند، کفر راننده را در می آوردند: خانم دو قدم راه...
نوشته چالش کف اتوبوس خط ۲ اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز