3 نمایش از خراسان رضوی در چهارمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای «کویر» برگزیده شدند

سه نماینده خراسان رضوی در چهارمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای کویر(معلولان) برگزیده شدند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز