تامین منابع مهمترین دغدغه تامین اجتماعی خراسان رضوی

گناباد- ایرنا- معاون بیمه ای مدیر کل تامین اجتماعی خراسان رضوی، تامین به موقع منابع بیمه ای و درآمدی و بدهی کارفرمایان به تامین اجتماعی را از مهمترین مشکلات و دغدغه اصلی این اداره کل در سالجاری دانست.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز