کنترل و برقراری امنیت در مرزهای سیاسی، اقتدار هر کشور را نشان می‌دهد

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی با اشاره به این نکته که مرزهای هر کشور به منزله ناموس آن کشور است، گفت: کنترل و برقراری امنیت در مرزهای سیاسی، اقتدار هر کشور را نشان می‌دهد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز