مشاور و دستیار فرمانده سپاه امام رضا(ع) سپاه در نیشابور گفت: جواب دیوانه بازیهای ترامپ راخواهد داد

سردارحسینعلی یوسف علی زاده دراولین جشنواره ناحیه ای مالک اشتر بسیج وتجلیل از رده های منتخب نواحی نیشابور،فیروزه وخوشاب دراردوگاه کشوری شهید رجایی نیشابورگفت: اگرترامپ دیوانه کاری اقدامی بکند سپاه این دیوانه عالم را هوشیارخواهد کرد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز