برگزاری جشنواره غذا با مشارکت داوطلبان سلامت

مدیرگروه سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور از برگزاری جشنواره غذا با مشارکت داوطلبان سلامت خبر داد .

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز