به بهانه خیام خوانی و مولوی سرایی در شب خیام، نیشابور

شهرام ناظری شوالیه مردم ,   فرزند خلف و راستین باربد، نکیسا، رامتین، بامشاد، افسانه پیوند رامشگران راستین، از تبار نیایشگران معابد دیروز، نوای خانقاه های قلندرخیز و صدای صوفیان صافی، نغمه پرداز سه تارنواز، عشق گستر شاهنامه خوان، مولوی سرای شیداوش، آوازه خوان تنهایی ها، بخش آوایی حافظه فرهنگی ما، منحصر صدایی مقتدر، شورآفرین...

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز