مسابقه ی نرمی پا

  فتحعلی شاه قاجار به دشواری های سیاسی و اقتصادی کشور،وضع نابسامان مردم و فقر و بیماری آنها نمی اندیشید اما در حوزه زن و فعالیت های حرم سرایی، فتحعلی شاه آدم نسبتا مبتکری بود وکلاه سرش نمی رفت. زمانی او با تعدادی از زنان حرم مشغول گشت وگذار در بازار شهر بود ، چشمش...
نوشته مسابقه ی نرمی پا اولین بار در |خیام نامه پدیدار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز