خدمات آرامستان بهشت فضل یا سو استفاده از احوال بازماندگان

بازماندگان متوفی در بهشت فضل نیشابور در بحران از دست دادن یک عزیز فقط میتوانند به درد عمیق خود فکر کنند نه چیز دیگر.....
به نظر من سو استفاده از این وضعیت بسیار غیر اخلاقی و غیر انسانی است...

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز